[ TOYOTA RUSH ] 2019 – Định Hình Một Phân Khúc Hoàn Toàn Mới – Săn Thách Thức, Tìm Lối Riêng.

08.56.56.6336